HỌP CHI BỘ THƯỜNG KỲ THÁNG 01-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết


Chi bộ luôn là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ, chi bộ và đơn vị vững mạnh.

Hôm nay ngày 05 tháng 01 năm 2022, Chi bộ Nguyễn Chí Thanh tổ chức buổi họp thường kỳ cũng là phiên họp đầu tiên của năm 2022 với số lượng tham gia 30/30 đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, dưới sự chủ trì của đồng chí Bành Thị Thuận là bí thư Chi bộ.
Đồng chí bí thư đã triển khai một số nội dung chủ yếu sau:
Chi bộ cần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng.
Quán triệt Đảng viên và quần chúng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Cán bộ, đảng viên và quần chúng phải nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.
Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đảng viên.
Các đoàn thể, đảng viên, quần chúng trong đơn vị tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị.
Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Phân công mỗi đảng viên gắn với một nhiệm vụ cụ thể trong năm 2022.
Buổi họp kết thúc với sự biểu quyết nhất trí 100%.